نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی

نمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی
عنواننمایش کوپتیکوی کفاش و مرغابی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۲۴- ۲۹ مرداد ۱۳۵۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کوپتیکوی کفاش و مرغابی (نمایش), نمایش عروسکی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

گروه تاتر عروسکی آرتولین از کشور لهستان در اولین فستیوال بیت المللی عروسکی تهران. اجرا در آمفی تاتر پارک نیاوران