نمایش کوتی و موتی

نمایش کوتی و موتی
عنواننمایش کوتی و موتی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۷
تاریخ نشر

۱۳۵۷

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کوتی و موتی (نمایش)
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نویسنده و کارگردان بیژن مفید