نمایش حادثه در شهر عروسک‌ ها

نمایش حادثه در شهر عروسک‌ ها
عنواننمایش حادثه در شهر عروسک‌ ها
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۳۵۳

وضعیت رنگ

رنگي

موضوعحادثه ای در شهر عروسک‌ ها (نمایش), عکس, نمایش عروسکی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نویسنده ژوزف پر، کارگردان اسکار باتک