نمایش اقبال و زمرد شاه

نمایش اقبال و زمرد شاه( نمایش), نمایش تلوزیونی
عنواننمایش اقبال و زمرد شاه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, نمایش اقبال و زمرد شاه( نمایش), نمایش تلوزیونی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نمایش تلویزیونی از مجموعه افسانه ها، طراح و کارگردان ملک جهان خزاعیbest shoesJORDAN BRAND