نمایش آهسته محل عبور بچه ها

نمایش آهسته محل عبور بچه ها
عنواننمایش آهسته محل عبور بچه ها
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, مایش آهسته محل عبور بچه ها ( نمایش), نمایش تلوزیونی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نمایش تلویزیونی به کارگردانی بهران شاه محمدلو