نمایشگاه کتاب کودک

عنواننمایشگاه کتاب کودک
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۱۰ت
فرستندهباتمانقلیج (سفیرکبیر ایران در بغداد),
گیرندهمحمود مهران (وزیر فرهنگ),
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۹اسفند ۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۶ص
موضوعباتمانقلیج(سفیرکبیر ایران در بغداد), سند, محمود مهران (وزیر فرهنگ), منابع نوشتاری
متن کامل

ارس‍ال‌ ک‍ت‍اب‌ های منتشرشده برای کودکان فارسی زبان درایران ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ در ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌در ب‍غ‍داد. پی گیری های سفارت بغداد واشاره به نمایشگاهی که در دانشکده هنرهای زیبا برگزارشده بود. ممارست وزارت فرهنگ وشخص وزیر برای انعکاس کتاب های کودکان دراین نمایشگاه .