نمایشگاه کتاب در مدرسه فرهاد

عنواننمایشگاه کتاب در مدرسه فرهاد
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۳۵۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, منابع دیداری, نمایشگاه کتاب
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
نمایشگاه کتاب در مدرسه فرهاد