نقش سیمرغ بر روی کاشی لعابد دار

نقش سیمرغ بر روی کاشی لعابد دار
عنواننقش سیمرغ بر روی کاشی لعابد دار
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۷۲۹ ق.

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس
منابع

موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

در موزه بریتانیا