نقش خانواده در پرورش شخصیت ادب و نزاکت

عنواننقش خانواده در پرورش شخصیت ادب و نزاکت
گونهمقاله
نویسندگاندبس, موریس
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱، ۵۶-۵۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعادب, مقاله, مکتب مام, موریس دبس
متن کامل

نخست به ارزشمند بودن ادب و نزاکت اشاره شده و کودکان ژاپنی را نمونه ای از ادب و تربیت دانسته است. سپس به نقش خانواده در پرورش ادب و نزاکت درکودکان پرداخته است.