نقش تربیتی انجمن اولیا و مربیان ایران

عنواننقش تربیتی انجمن اولیا و مربیان ایران
گونهمقاله
نویسندگانشاپوریان, رضا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۳، ۶۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی)

موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, رضا شاپوریان, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی سیر تکوینی انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران و بررسی عملکرد این انجمن.affiliate link trace | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery