نقشهای معلم

عنواننقشهای معلم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

دی ۱۳۴۹

شماره

دوره۴۰ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۵
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به معلم ونقش‌هایی است که در زندگی در قالب آنها قرار می‌گیرد این نقش ها را می‌توان نقش آموزشی در مدرسه برای دانش‌آموزان وهمچنین در نقش یک روانشناس و هنرمند دانست . همچنین نقش هایی هم وجود دارد که مختص به زندگی خود او است هیچ ربطی به آموزش وپرورش ندارد دراین مقاله هریک از این نقش ها را عنوان و آنها را شرح داده است .Running sport media | GOLF NIKE SHOES