نقد و معرفی کتاب: ۱. قصه های سندبادنامه و قابوسنامه، ...

عنواننقد و معرفی کتاب: ۱. قصه های سندبادنامه و قابوسنامه، ...
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٦٤٨
نویسندگانخویی, احمد
عنوان فرعیاز مجموعه : قصه های خوب، برای بچه های خوب نوشته مهدی آذریزدی "
ناشرجوانان شیر و خورشید سرخ
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ١٣٥٧

شماره

س ١٧ ش ١٠٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١-٢٣
موضوعآذریزدی، مهدی, ادبیات تالیف, بازنویسی, خویی، احمد, قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های سندبادنامه و قابوسنامه (کتاب), قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های شیخ عطار (کتاب), قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های قرآن (کتاب), قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های گلستان و ملستان (کتاب)
متن کامل

معرفی و نقد و بررسی ۴ جلد از مجموعه ی «قصه های خوب برای بچه های خوب» شامل: سندبادنامه و قابوسنامه، قصه های قرآن، قصه های شیخ عطار، قصه های گلستان و ملستان، و اشاره به اهمیت بازنویسی ادبیات کهن برای کودکان، که به دست مهدی آذریزدی انجام شده است.Running Sneakers Store | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth