نقاشی و دنیای بچه ها

عنواننقاشی و دنیای بچه ها
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٢٣ک
پدیدآورندگانداداش زاده, کاوه
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-

ناشرتوکا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه١٢٠ص
پدیدآورندگان

کاوه داداش زاده

موضوعادبیات تالیف, بازی و سرگرمی, توکا, کاوه داداش زاده, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

متن کامل

روش یادگیرى نقاشى براى بچه‏ها به اضافه نمونه نقاشیهاى بچه‏ها.best Running shoes | Entrainement Nike