نفیسی، سعید

عنواننفیسی، سعید
گونهسرگذشت نامه
نام و نشاننفیسی, سعید
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۴- ۱۳۴۵

سال آغاز۱۳۴۵
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده
موضوعسرگذشتنامه, سعید نفیسی, نویسنده
تاریخ نشر

۱۲۷۴- ۱۳۴۵

متن کامل

سعید نفیسی در سال ۴۷۲۱ش. در تهران به دنیا آمد. پدرش علیاکبر نفیسی ناظمالاطبا از پزشکان نامدار دوره خود بود و در کرمان میزیست. مادرش جلیله جمالالدوله از خاندان خواجه نوری بود. ناظمالاطبا پدر سعید نفیسی، پس از بنیانگذاری مدرسه دارالفنون، از کرمان به تهران آمد و در این مدرسه درس پزشکی خواند. پس از برپایی انجمن معارف، پدر سعید نفیسی نیز عضو این انجمن شد و مدرسه شرف را در تهران باز کرد که تنها سه کلاس ابتدایی داشت و رایگان بود.
سعید نفیسی در پنج سالگی به مدرسه شرف رفت. از سال چهارم ابتدایی تا سال سوم متوسطه در مدرسه علمیه درس خواند. پس از پایان سال سوم دبیرستان، برای فراگرفتن دوره دوم و دوره عالی آموزش، در سال ۸۸۲۱ش. همراه برادرش به سوئیس رفت و در دبیرستان کلژلاتن نوشاتل به درس خواندن پرداخت. خانواده نفیسی میخواستند او نیز بنا بر سنت خانوادگی، پزشک شود و برای آموختن دانش پزشکی، فراگرفتن زبان یونانی و لاتین لازم بود. پس از یک سال خانوادهاش بر آن شد او و برادرش را به پاریس بفرستد. زندگی در سوئیس و فرانسه، نفیسی را به زبان و ادبیات فرانسه علاقهمند کرد.
پس از بازگشت به ایران، چون شمار کسانی که زبان فرانسوی می‌دانستند، اندک بود او را به آموزش این زبان در دبیرستان ملی اقدسیه و دبیرستان سنلویی که کشیشان لازاریست کاتولیک آن را اداره میکردند، ...latest jordans | Sneakers