نظریات جدیدی درباره نقش وراثت و محیط در هوش

عنواننظریات جدیدی درباره نقش وراثت و محیط در هوش
گونهمقاله
نویسندگانبشارت, حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۵

شماره

دوره۴۵ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲۵-۴۲۶
پدیدآورندگان

ترجمه و تلخیص: حسن بشارت

موضوعحسن بشارت, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا به نقش وراثت و محیط در رشته هوش و عقب‌ماندگی ذهنی و میزان پیشرفت تحصیلی کودکان پرداخته و همچنین نظرات نویسندگان وروانشناسان مختلف مثل پروفسور بلوم ویا فیلیپ ورنون را در این زمینه آورده استSports Shoes | Gifts for Runners