نظرخواهی از مردم: در محتوای کتاب های درسی تجدیدنظر کنید

عنواننظرخواهی از مردم: در محتوای کتاب های درسی تجدیدنظر کنید
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۱ ش۴۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

گفت و گو با مردم درباره ی سامانه ی آموزش و پرورش، کمبود ساختمان و تجهیزات، آموزش مهارت به دانش آموخته، توجه به رفاه کارکنان نهادهای آموزشی و تهیه ی کتاب های درسی.Authentic Sneakers | UOMO, SCARPE