نصب روشویی دردبستانها

عنواننصب روشویی دردبستانها
گونهسند
شماره دسترسی۶۶۱۶ت
فرستندهوزیر معارف و اوقاف,
گیرندهاداره تعلیمات مرکز و امتحانات,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۵اردیبهشت ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره تعلیمات مرکزوامتحانات, سند, منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف
متن کامل

لزوم تهیه یک روشویی وهمراه داشتن صابون برای دانش آموزان به جهت رعایت نظافت دردبستان هاSports Shoes | Footwear