نصایح اطفال مشهور بشنگول (۶)

عنواننصایح اطفال مشهور بشنگول (۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٦
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری, نصایح اطفال مشهور به شنگول
متن کامل
نصایح اطفال مشهور بشنگول (۶)