نصایح اطفال مشهور بشنگول (۴)

عنواننصایح اطفال مشهور بشنگول (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحمدصانعی,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, محمد صانعی, منابع دیداری, نصایح اطفال مشهور به شنگول
متن کامل
نصایح اطفال مشهور بشنگول (۴)