نشریه گروگالی مندالانی کورد

عنواننشریه گروگالی مندالانی کورد
گونهسند
شماره دسترسی۲۱ ت
فرستندهسرهنگ مشیر,
گیرندهوزارت کشور,
محل نگهداریسازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

۱۳ شهریور ۱۳۲۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسرهنگ مشیر (رئیس اداره عملیات نگهبانی کل کشور), سند, منابع نوشتاری, وزارت کشور
متن کامل

نامه‌ای از اداره‌ی عملیات نگهبانی کل کشور به وزارت کشور، مبنی بر فرستادن یک نسخه از نشریه "گروگالی مندالانی کورد" به همراه خلاصه‌ی ترجمه آن شماره، که به پیوست نامه است. در این نامه آمده است که "گروگالی مندالانی کورد" یعنی حرف‌های اولیه بچه کرد و هدف از انتشار این نشریه دعوت کودکان کرد به متحد بودن و تشویق آنان به درس خواندن و شناخت کردستان و مرزهای آن و همچنین راهنمایی‌های پزشکی است. برای هر یک از این موارد چند خطی از ترجمه‌ی متن اصلی به عنوان نمونه آورده شده است.jordan release date | Air Max