نشریه زبان

عنواننشریه زبان
گونهسند
فرستندهضرابی,
گیرندهوزارت کشور,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲دی ۱۳۲۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, ضرابی (رئیس شهربانی کل کشور), منابع نوشتاری, وزارت کشور
متن کامل

ارسال یک شماره از نشریه زبا ن به وزارت کشور با امتیاز جبار باغچه بان که درآن درباره قیام آذربایجان مطالبی آمده است .