نخستین کادر مدرسه‌ی آلیانس، همدان

نخستین کادر مدرسه‌ی آلیانس، همدان
عنواننخستین کادر مدرسه‌ی آلیانس، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۲۹۴
تاریخ نشر

۱۹۱۵= (۱۲۹۴)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه آلیانس, مدرسه اقلیت های دینی
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل