نامه عباس یمینی شریف به توراندخت مقومی تهرانی

عنواننامه عباس یمینی شریف به توراندخت مقومی تهرانی
گونهسند
فرستندهیمینی شریف, عباس
گیرندهمقومی تهرانی (یمینی شریف), توراندخت
محل نگهداریآرشیو خانواده یمینی شریف
سال انتشار۱۳۴۰
تاریخ نشر

۱۲ تیر ۱۳۴۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ص
موضوعتوراندخت مقومی تهرانی (یمینی شریف, سند, منابع نوشتاری, نامه ها
متن کامل

نامه ی قدردانی یمینی شریف از توراندخت مقومی تهرانی (همسرش) به پاس فعالیت او در مدرسه روش نو.