م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‌. آزاد

عنوانم‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‌. آزاد
گونهسند
شماره دسترسی۳۷۶ت‌
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۲۶فرودرین

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

پژوهش دانشجویی م‍ه‍اج‍رودیگران (دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌) باراهنمایی ل‍ی‍ل‍ی‌آه‍ی‌ (ای‍م‍ن‌).