م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ح‍یدری‌ درب‍اره‌ ف‍ع‍الیت‌ ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی خ‍وارزمی

عنوانم‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ح‍یدری‌ درب‍اره‌ ف‍ع‍الیت‌ ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی خ‍وارزمی
گونهسند
شماره دسترسی۳۶۹ت‌
فرستندهدانشجوی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران,
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعدانشجوی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران, سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

گفت وگو ‌ ب‍ا ح‍یدری‌ سرپرست م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی خ‍وارزمی درب‍اره‌ ف‍ع‍الیت‌ ه‍ای‌ این انتشارات درحوزه کتاب ها ی کودکان وپیوستن انتشارات مک گروهیل به خوارزمی .buy shoes | Nike