میمون بدشانس (۷)

عنوانمیمون بدشانس (۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۷
وضعیت رنگ

نقاشی (اکریلیک)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری, میمون بد شانس
متن کامل
میمون بدشانس (۷)