میلیونها کودک از تغذیه کافی و مدرسه محرومند

عنوانمیلیونها کودک از تغذیه کافی و مدرسه محرومند
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۵۲

شماره

س۶ ش۱۶۲۸

زبان انتشارفارسی
موضوعآیندگان, بهداشت کودک, تغذیه کودکان, مقاله, یونیسف
متن کامل

اشاره به قسمت هایی از گزارش سالانه یونیسف درباره محرومیت میلیونها کودک از مدرسه، غذا و بهداشت مناسب در کشورهای گسترش نیافته و احتمال افزایش این کودکان در پایان قرن بیستم.