میزگرد: نیاز کودکان و نوجوانان ما به کتاب

عنوانمیزگرد: نیاز کودکان و نوجوانان ما به کتاب
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۹۲ (چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۴): ۱۵؛ " با فرهنگ و ادب کودکان تجارت نکنیم "، ش۱۹۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات كودكان, رستاخیز, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری میزگردی با شرکت دست اندرکاران مجله های کودکان، نویسندگان کتاب های کودکان، انجمن های کودکان، پژوهشگران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره ی نیاز کودکان به خواندن کتاب و نبود نویسنده ی واقعی کتاب کودک، ترجمه ی کتاب، اهمیت گسترش شناخت فرهنگ غنی ایران و مشکلات نشر و دیگر مسائل مربوط به کتاب و کتابخانه ی کودکان.Asics shoes | Men’s shoes