موضوع فانتزی

عنوانموضوع فانتزی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

فانتزي

منابع

فانتزی در ادبیات کودکان، ص ۳۲۱

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

به طور کلی فانتزی‌ ها کارکردی و موضوعی مثل انواع دیگر گونه‌های ادبی چندان گسترده نیست، بلکه این درونمایه‌ آن‌هاست که میدان عمل فانتزی را گسترده می‌کند. موضوع‌هایی که بیشتر در فانتزی‌ها به آن پرداخته می‌شود بر مبنای دو قطب هستی و زندگی انسان است. یک طرف آن قطب مرگ و طرف دیگر آن قطب زندگی قرار دارد. بخش عمده‌ای از موضوع‌ ها را می‌شود در این دو قطب طبقه‌بندی کرد. برجسته‌ترین موضوع قطب مرگ، خود مرگ و میرندگی است و برجسته‌ترین موضوع قطب زندگی، عشق است.