موسی خان کاشی، پسرش اسحاق حانزاده و نوه‌هایش ثریا و یعقوب، کاشان

موسی خان کاشی، پسرش اسحاق حانزاده و نوه‌هایش ثریا و یعقوب، کاشان
عنوانموسی خان کاشی، پسرش اسحاق حانزاده و نوه‌هایش ثریا و یعقوب، کاشان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۹۳۴= (۱۳۱۳)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل