موسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا

عنوانموسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا
گونهسند
فرستندهوزیر امورخارجه,
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۲۸اردیبهشت ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیر امورخارجه, وزیر معارف واوقاف
متن کامل

مکاتباتی درباره جلوگیری ویا عدم جلوگیری فعالیت موسسه ارنست کریستوفیل،مسیونر آلمانی که به پرورش ،نگهداری وآموزش کودکان بی سرپرست واستثنائی دراصفهان اقدام کرده اند.bridgemedia | Nike SB