موزاییک سازی

عنوانموزاییک سازی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۳۳۴

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

موزائیک، طرح یا تصویری است که از چسباندن تکه‌‌ای کوچک رنگی در یک سطح، درست می‌شود.