مهمترین کار آموزشگاه اجرای برنامه تحصیلات

عنوانمهمترین کار آموزشگاه اجرای برنامه تحصیلات
گونهمقاله
نویسندگانتقوی, تقی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

مرداد تا مهر ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۵-۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۳۹
موضوعتقوی، تقی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا میزان ساعت هر درس در هر مقطع نوشته شده و سپس نکاتی که باید آموزگار به آن توجه داشته باشد بیان شده است. از جمله: تطبیق برنامه با مدت سال تحصیلی ، سنجش و مقایسه برنامه با استعداد دانش‌آموزان نقاط مختلف ، تأمین حوائج فردی و مقتضیات اجتماعی، تقسیم برنامه تحصیلی به سال و ماه ، تنظیم برنامه ساعات دروس در هفته .latest Running | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival