مهدی آذریزدی

عنوانمهدی آذریزدی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۸۶
تاریخ نشر

۱۳۸۶

وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, مهدی آذریزدی, نویسنده
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
مهدی آذریزدی