منظومه عرفانی

عنوانمنظومه عرفانی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

منظومه موضوعی

ا. و.

منظومه تاريخي منظومه ديني منظومه علمي و آموزشی

منابع

دانشنامه ادب فارسي، ج ٢،ج ٢، ص ١٢٨١

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

منظومه های عرفانی در دسته منظومه های موضوعی قرار می گیرد.