منظومه حماسی دینی

عنوانمنظومه حماسی دینی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

منظومه حماسی

ا. و.

منظومه حماسی تاریخی منظومه حماسی اساطیری⁄پهلوانی

منابع

(فرهنگنامه ادبی فارسی، ص ۱۲۸۰)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

این منظومه ها به ابعاد زندگانی بزرگان هر دین یا مسائل حماسی تاریخ آن ها می پردازند و از همین رو برخی آن ها را در شمار منظومه های حماسی - تاریخی به حساب می آورند.