منصور یاقوتی در کنار دانش آموزان

منصور یاقوتی در کنار دانش آموزان
عنوانمنصور یاقوتی در کنار دانش آموزان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, منصور ياقوتي, نویسنده
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان گویا، کرمانشاه