مناظره

عنوانمناظره
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. و.

افسانه مناظره اي منظومه ها

منابع

واژه نامه هنر شاعری، ص ٢٥٤

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

به معنی مباحثه و مبادله و در اصطلاح شعری است که در آن شاعر از زبان دو یا چند شخصیت که در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سخن بگوید و صفات هر یک را از زبان آن ها بیان کند تا سرانجام برتری یکی از آن ها ثابت شود. معمولا شاعر با مقابله با دو عنصر متضاد و مخالف و طرح گفت و گو و مباحثه های آن ها قصد اثبات نظریه ای فلسفی یا نتیجه ای اخلاقی را دارد. مباحثه کننده ها، اغلب انسان هستند یا اشیا و جانوران یا مفاهیم انتزاعی از قبیل عقل، اقبال، ثروت که در قالب شخصیت های انسانی در برابر یکدیگر قرار می گیرند و گاه هر کدام از آن ها، مظهر و نشانه طرز تفکر یا عقیده ای است. از این جهت، مناظره را نوعی تمثیل و گاه یکی از انواع استعاره دانسته اند.