مفتش، بازرس، راهنمای تعلیمات

عنوانمفتش، بازرس، راهنمای تعلیمات
گونهمقاله
نویسندگانجهانشاهی, ایرج
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۵-۱۳۷۰

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره

دوره ۳۵ ش ۹و۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۵-۱۰۵
موضوعجهانشاهی، ایرج, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی نقش بازرس ها و راهنماهای تعلیماتی در مدرسه ها و اشاره به هدف و لزوم ارزشیابی عملکرد مدرسه و راهنمایی مسولان آن.Asics shoes | Autres