معلومات و شرایط لازم برای تدریس زبان پارسی در دبیرستان ها

عنوانمعلومات و شرایط لازم برای تدریس زبان پارسی در دبیرستان ها
گونهمقاله
نویسندگانفرشید ورد, خسرو
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۱ ش۷ (فروردین ۱۳۳۹): ۲۶-۳۵؛ ش۸ (اردیبهشت ۱۳۳۹): ۵۴-۵۷؛ ش۹ (آبان ۱۳۳۹): ۳۱-۴۲؛ دوره ۳۲، ش۲و۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳-۷۱
موضوعخسرو فرشیدورد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

با انتقاد از وضعیت کنونی زبان فارسی در ایران و عدم توجه مسئولین به زبان فارسی شرایط معلم زبان و ادب فارسی در دبیرستان ها را بیان کرد