معلم و دانش آموزان مدرسه روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

معلم و دانش آموزان مدرسه روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنوانمعلم و دانش آموزان مدرسه روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۳۵۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

معلم محمد علی جدیدالاسلام