معرفی یک نشریه جالب پدران و مادران

عنوانمعرفی یک نشریه جالب پدران و مادران
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰

شماره

س ۱ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
موضوعپدران و مادران (نشریه), پیشوایی, تماشا, جهان کودک (مدرسه), مقاله, نشریه ها
متن کامل

خبری از انتشار اولین شماره مجله ماهانه پدران و مادران که به ابتکار جدید مدرسه جهان کودک و آقای پیشوایی به صورت مجموعه ای جالب و سودمند از مقالات تربیتی تهیه شده است .jordan Sneakers | Sneakers