معارف در ایران

عنوانمعارف در ایران
گونهمقاله
متن کامل

به نامعلوم بودن تعداد مدرسه ها در ایران اشاره شده است و لزوم تاسیس مدرسه های جدید. سپس درباره ی مدرسه های خصوصی، غیر مسلمان، نحوه مدیریت در مدرسه ها و روش های تدریس مطالبی آورده شده است.