معارف استرآباد

عنوانمعارف استرآباد
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۹ مرداد ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۵۸ (۱۳۳۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

گزارشی از کارکرد رئیس معارف پیشین منطقه ی استرآباد و ایرادهای کار او و گزارش از کارکرد رئیس معارف جدید و نمونه هایی از فعالیت های او.