معارف آذربایجان

عنوانمعارف آذربایجان
گونهسند
فرستندهفیوضات, ابوالقاسم
گیرندهوزیر معارف,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران
سال انتشار۱۳۰۳
تاریخ نشر

۱۱ اس‍ف‍ن‍د۱۳۰۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷ص
موضوعابوالقاسم‌ [فیوضات] [رئ‍یس‌ سابق‌ م‍ع‍ارف‌ آذربایج‍ان‌], سند, منابع نوشتاری, وزی‍ر م‍ع‍ارف‌
متن کامل

ن‍ام‍ه‌ رئ‍ی‍س‌ س‍اب‍ق‌ م‍ع‍ارف‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ درب‍اره‌ م‍س‍ائ‍ل‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ م‍ع‍ارف‌آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ع‍دم‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ا وی‌وگزارش کاملی از فعالیت های انجام شده درآذربایجان : تاسیس مدارس درمقاطع تحصیلی گوناگون از جمله تاسیس باغچه اطفال.