مسابقه شرح حال نویسی

عنوانمسابقه شرح حال نویسی
گونهسند
شماره دسترسی۹۲ت
فرستندهامیرارجمند, لیلی
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۵
تاریخ نشر

۲۳فروردین۱۳۴۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت از لیلی آهی (ایمن ) در جلسه نهایی تعیین برندگان مسابقه شرح حال نویسی وارسال برگه معیارهای ارزیابی .پاسخ شورا وارائه نظرات ورای نهایی.