مسائل مربوط به کتاب در ایران

عنوانمسائل مربوط به کتاب در ایران
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۸

شماره

دوره۳۹ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به مسئله کتاب درایران می‌باشد وجلسه‌ است که درنخستین هفته آذرماه امسال در هفته کتاب توسط کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد دراین جلسه به بررسی مسائل کتاب درایران و همچنین بیوگرافی دانش‌آموزان در مدارس به مطالعه و یا به مسائلی مثل ترجمه وتألیف، پیشرفت های کمی و کیفی در مورد کتاب و کتابخانه‌های مدارس و علت اهمیت ندادن به این کتابخانه‌ها توسط دانش‌آموزان پرداخته است. همچنین به چگونگی تولید و توزیع کتاب مخصوصاً کتاب های درسی اشاره شده است همینطور به رابطه کتابخانه‌ها با مراجعان و ساعات کار آنها ، کمک مالی دولت برای تأمین کتابخانه‌ها ، ترغیب مردم به استفاده از آنها و آشنا کردن معلمان با کتاب های کودکان و نوجوانان پرداخته استlatest Running | Nike React Element 87