مسئله درست و غلط در زبان فارسی

عنوانمسئله درست و غلط در زبان فارسی
گونهمقاله
نویسندگانفرشید ورد, خسرو
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س۸ ش۳۶۲ (شنبه۱۶اردیبهشت۱۳۵۷):۲۶ـ۲۷ ؛ ش۳۶۳ (شنبه۲۲اردیبهشت۱۳۵۷):۲۰ ـ ۲۱ ؛ ش۳۶۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱، ۸۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآموزش زبان فارسی, تماشا, خسرو فرشیدورد, فارسی (زبان), مقاله
متن کامل

بررسی مسائل درست و غلط در زبان فارسی و مسائل دستوری و علل غلط نگاری و سست نویسی و عوامل بنیادی غلط نگاری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارهای تعلیم زبان فارسی پژوهش درباره تعلیم انشا و مقاله نگاری وگزارش نویسی می‌باشد.Sportswear Design | New Releases Nike