مرگ کودک کارگر (دستنویس)

عنوانمرگ کودک کارگر (دستنویس)
گونهسند
فرستندهامینی, ربابه
گیرندهریاست مجلس شورای اسلامی,
محل نگهداریمرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

۵آبان ۱۳۲۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعربابه امینی, ریاست مجلس شورای اسلامی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه ربابه امینی از مشکلات پرونده کشته شدن دختر ۱۴ساله اودرکارخانه بلورسازی حریری درحین کاربه کمیسوسن شکایات مجلس شورای ملی .