مرکز تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

عنوانمرکز تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۳۳ت‌
فرستندهخامسی, اسدالله
گیرندهکشاورزی, اردشیر
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۷آبان ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص‌
موضوعاردشیر کشاورزی (دس‍ت‍ی‍ار ت‍ئ‍ات‍ر عروس‍ک‍ی‌), اسدالله خامسی (رئیس امور اداری), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

حکم ارتقا اردشیر کشاورزی از دستیاری عروسکی به سرپرستی مرکز تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .